Vedtægt

1.   Hjemsted
1.1 Birkholm Beboerforening har hjemsted på øen Birkholm i Ærø kommune.

2.   Formål
2.1 Birkholm Beboerforenings formål er at virke for den enkelte Birkholmboers og fællesskabets trivsel og almene interesser og i øvrigt at samarbejde med bestående institutioner, foreninger og Ærø Kommune.

2.2 Birkholm Beboerforening virker på vegne af øens lodsejere for, at øens diger er i god og forsvarlig stand - under hensyntagen til gældende love og retningslinier.

2.3 Birkholm Beboerforening varetager drift og vedligeholdelse af Birkholm Havn, Birkholm Forsamlingshus og Birkholm Pumpestation.

3.   Medlemmer
3.1 Enhver, der har fast bopæl eller er grundejer på Birkholm, kan være medlem af beboerforeningen.

4.   Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed.
4.2 Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling i juli måned - sædvanligvis 2. lørdag i måneden - med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af regnskaber til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingenter og takster.
a. Kontingent til beboerforeningen.
b. Kontingent til havnen.
c. Havnetakster, herunder priser for årskort.
d. Pris for meddelelsesblad (hver husstand modtager 1 stk. gratis).
e. Takster for leje af forsamlingshus.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Oldermand (på valg i lige år).
b. Kasserer (på valg i ulige år).
c. Havnefoged (på valg i lige år).
d. Forsamlingshusbestyrer (på valg i ulige år).
e. 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 medlem på valg i lige år og et medlem i ulige år)
4.3. Kandidater, der ikke opnår valg, indtræder i bestyrelsen som suppleanter.
4.4 Valg af revisor.
4.5 Valg af revisorsuppleant.
4.6 Eventuelt.

4.7 Generalforsamlingen skal skriftligt indvarsles med mindst 14 dages varsel.
4.8 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og beslutninger tages ved almindeligt flertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.
4.9. Hver ejendom, der betaler kontingent, har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
4.10 Udover de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, består bestyrelsen af de i forbindelse med kommunalvalget valgte ø-repræsentanter. Ø-repræsentanterne er valgbare til alle poster i bestyrelsen

5.   Bestyrelsen
5.1 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling med sekretær og ø-repræsentant i Sammenslutningen af Danske Småøer. Bestyrelsen kan desuden udpege personer til varetagelse af særlige opgaver.
5.2. Bestyrelsen er ansvarlig for beboerforeningens daglige arbejde.
5.3. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
5.4. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.

6.   Foreningens opløsning
6.1. Foreningen kan kun opløses på en ordinær generalforsamling såfremt 2/3 af de semmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
6.2. Ved foreningens opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Formuen skal anvendes til almen velgørende formål for Birkholm.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 12. juli 2014.